BADANIE WODY ZE STUDNI

Oferujemy badanie jakości wody poprzez analizę próbki wody, tak aby każdy odbiorca miał pewność, że woda ze studni nadaje się do spożywania i spełnia określone normy.

Badanie wody ze studni jest pierwszym etapem w doborze technologii i systemu uzdatniania wody. Wynik analizy wody określa każdy kolejny etap realizacji stacji uzdatniania wody.

Wykonujemy analizę fizykochemiczną wody (zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi), która jest podstawową informacją na temat przydatności wody do spożycia, informuje o poziomie występowania poszczególnych składników, jak i o zanieczyszczeniu wody.

Analiza fizykochemiczna do metoda analizy chemicznej wody, w której informację o jakości wody i ilości substancji chemicznej uzyskuje się na podstawie pomiaru właściwości fizycznych.

Analiza fizykochemiczna to przede wszystkim informacja na temat przydatności wody do spożycia oraz na temat poziomu występowania poszczególnych składników, jak i o zanieczyszczeniu wody.

Podstawowe fizykochemiczne badanie wody obejmuje następujące parametry:

  • żelazo
  • mangan
  • pH
  • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)
  • twardość
  • barwa
  • zapach
  • smak

Zakres analiz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017. Wynik badania fizykochemicznego wody pochodzącej ze studni głębinowej pozwala na określenie odpowiedniej technologii uzdatniania.