Akredytowane badanie wody

Wykonujemy profesjonalne badanie wody w akredytowanym laboratorium. Zbadaj wodę ze studni w gospodarstwie rolnym czy firmie.

Pamiętaj, że badanie wody jest najważniejszym elementem przygotowania własnego ujęcia wody.

Tylko woda o odpowiedniej jakości może być bezpiecznie spożywana przez ludzi oraz wykorzystywana w gospodarstwie domowym.

Woda o zlej jakości stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Zleć nam badanie wody i miej pewność, że woda jest najlepszej jakości.

Oferujemy badanie jakości wody poprzez analizę próbki wody, tak aby każdy odbiorca miał pewność, że woda ze studni nadaje się do spożywania i spełnia określone normy.

Badanie wody ze studni jest pierwszym etapem w doborze technologii i systemu uzdatniania wody. Wynik analizy wody określa każdy kolejny etap realizacji stacji uzdatniania wody.

ANALIZA WODY W CELU DOBORU TECHNOLOGII UZDATNIANIA

Zlecenie analiza wody powinno się odbyć dla każdego nowego ujęcia wody pitnej po upływie 14 dni od dnia uruchomienia studni głębinowej, aby móc w pełni cieszyć się zdrową wodą.

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowy zestaw badań wykonywany przez akredytowane laboratorium pozwalający na ocenę najważniejszych wskaźników, mających kluczowy wpływ nie tylko na barwę czy smak wody, ale także na jej bezpieczeństwo zdrowotne.

ANALIZA WODY W TRZECH KROKACH

  1. Zadzwoń do nas i zamów analizę
  2. Próbka zostanie pobrana przez laboranta
  3. Wyniki i propozycję uzdatniania dostanesz mailem

Wraz z wynikami analizy wody otrzymają Państwo indywidualną ofertę uzdatnia wody, ze szczegółowym opisem sposobu jej uzdatniania i propozycją montażu wybranych filtrów.

OFERTA ANALIZY WODY WYKONANA PRZEZ AKREDYTOWANE LABORATORIUM

ZAKRES ANALIZY: mikrobiologiczna i fizykochemiczna

Typ próbki: Woda surowa

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

nazwa

Metodyka*

A**

dolna granica ozn.

górna granica ozn.

jedn.

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A)

0

-

[jtk/100ml]

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A)

0

-

[jtk/100ml]

Liczba enterokoków kałowych

PN-EN ISO 7899-2:2004

(A)

0

-

[jtk/100ml]

Liczba mikroorganizmów (22°C)

PN-EN ISO 6222:2004

(A)

1

-

[jtk/1ml]

pH

PN-EN ISO 10523:2012

(A)

4

10

[-]

Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

(A)

0,10

1000

[NTU]

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012; Ap1:2015-06

(A)

5

500

[mgPt/l]

Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 20°C

PN-EN 27888:1999

(A)

50

50000

[μS/cm]

Twardość ogólna

ISO/TS 15923-2:2017-10

(A)

20

2000

[mg CaCO3/l]

Żelazo (Fe)

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A), (E)

60,0

50000

[μg/l]

Mangan (Mn)

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A), (E)

4,0

10000

[μg/l]

Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy)

PN-EN ISO 8467:2001

(A)

0,50

200

[mg/l]

Liczba progowa zapachu (TON)

PN-EN 1622:2006

(A)

1

4

[-]

Chlorki (Cl-)

PN-EN ISO 15682:2004

(A)

2,50

6000

[mg/l]

Amonowy Jon (Jon amonu)

PN-EN ISO 11732:2007

(A)

0,05

1200

[mg/l]

Azotyny (NO2-)

PN-EN ISO 13395:2001

(A)

0,03

150

[mg/l]

Azotany (NO3-)

PN-EN ISO 13395:2001

(A)

4,50

4000

[mg/l]

Siarkowodór

KJ-I-5.4-122; Test Merck Nr 1.14779.0001 ver. 01.2019

(NA)

0,10

1

[mg/l]

Pobieranie próbek: PN-EN ISO 19458:2007 (A)

w cenie

Cena netto / 1 próbka

550 zł

Uwagi:

* Laboratorium zastrzega sobie możliwość zmiany podanej metodyki na metodykę równoważną (w przypadkach, gdzie Zleceniodawca nie wskazał jednoznacznie metodyki badań).

** A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313, NA – metodyka nieakredytowana (poza zakresem działalności laboratoryjnej), P – usługa badań zlecona zewnętrznemu dostawcy. NR - metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdziło równoważność zastosowanej metody, dowody są dostępne w Laboratorium i zostaną przekazane na życzenie Klienta. E – badania wykonane w ramach „Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”.

W - norma wycofana przez PKN, zastąpiona.