STUDNIA GŁĘBINOWA

Studnie głębinowe to pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony bądź wykonany w inny sposób, sięgający w głąb ziemi, aż do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody ze studni jest możliwy dzięki różnego rodzaju urządzeniom czerpalnym, między innymi dzięki pompie głębinowej. Studnia głębinowa to rozwiązanie, które zapewnia wodę w gospodarstwie domowym, bądź dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zastosowania są bardzo różnorodne i zależą przede wszystkim od wymogów technicznych i potrzeb inwestora. Studnie czerpią wodę z podziemnych warstw wodonośnych. Między nimi a powierzchnią gruntu są przeważnie warstwy nieprzepuszczalne, więc woda ze studni głębinowej jest mniej narażona na skażenie niż w przypadku innych studni np. kopanych lub płytkich studni abisyńskich.

Studnie głębinowe to różnego rodzaju studnie wiercone, nazywane także studniami rurowymi. Zwykle ich głębokość przekracza znacząco 10 m, a wykonuje się je przy pomocy specjalnej wiertnicy. Studnia głębinowa składa się z kolumny rur osłonowych średnicy kilkunastu centymetrów, zajmujących przeważającą część jej długości, zakończonej kilkumetrowym odcinkiem filtru studziennego, przez który woda przedostaje się do wnętrza studni, skąd można ją pobierać za pomocą pompy.

Zalety studni głębinowej:

– Oszczędność – mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami. Jedyny koszt użytkowania studni głębinowej to energia elektryczna zasilająca pompę głębinową.

– Niezależność – posiadacz studni głębinowej nie martwi się brakiem wody, spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej oraz wahaniami cen dostarczanej wody

– Woda wysokiej jakości – warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych co oczyszcza wodę, dzięki czemu uzyskujemy wodę dobrej jakości.

– Wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę – jeśli przyłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe lub bardzo kosztowne, to wykonanie studni głębinowej jest doskonałym sposobem zapewnienia wody na terenie inwestycji