BUDOWA STUDNI

Planując wiercenie studni na swojej posesji na początek powinniśmy wiedzieć jakie wymagane są pozwolenia i dokumenty. Według obecnych przepisów  budowa studni nie wymaga pozwolenia dla studni o głębokości do 30 metrów i średniej rocznej dziennej wydajności mniejszej niż 5 m3. Przy powyższych parametrach formalności ograniczają się jedynie do zgłoszenia we właściwym urzędzie gminy.

Pozwolenie na budowę studni głębinowej

Głębsze odwierty studni wiąże się z koniecznością złożenia większej liczby formalności jakim jest pozwolenie wodno-prawne. Takie pozwolenie zgłaszamy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Podstawą wystawienia pozwolenia jest wniosek złożony wraz z operatem wodno-prawnym. Koszt uzyskania pozwolenia wodno-prawnego to 230,50 zł. Z drugiej strony konsekwencje jego braku mogą być znacznie poważniejsze. Może to być do 500 procent zmiennego kosztu poboru wód podziemnych lub powierzchniowych.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • opis celu studni i do czego będziemy ją wykorzystywać,
 • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, która określa rodzaj i miejsce realizacji inwestycji, jak również warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji studni,
 • decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wypisy lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
 • dokumentację hydrogeologiczną,
 • ocenę wodno-prawną,
 • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczącą miejsca przyszłej inwestycji,
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą,
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych,
 • dowód uiszczenia opłaty.

Pozwolenie wod--oprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony. Jednak nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wody Polskie wydają pozwolenia wodno-prawne na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Zgodnie z art. 80 ust. 7 ustawy o prawie geologicznym i górniczym organ administracji geologicznej ma prawo odmówić zatwierdzenia projektu robót geologicznych jeżeli:

 • przewidziane w projekcie roboty geologiczne naruszają wymagania ochrony środowiska na danym terenie,
 • projekt robót nie odpowiada wymaganiom prawa;
 • rodzaj i zakres projektowanych robót geologicznych oraz sposób ich wykonania nie odpowiadają celowi tych robót.

Budowa studni głębinowej krok po kroku

Budowa studni głębinowej to niezależność, dostęp do własnej czystej i wręcz darmowej wody z głębi ziemi. Start prac zaczynamy od wywiercenia otworu pod rurą osłonową o średnicy około 20 cm. Otwór jest następnie wypełniany kolumną stalowych rur osłonowych o średnicy 14-17 cm. Rury osłonowe mają za zadanie ochronę wody ze studni, wód gruntowych, wody deszczowej, ścieków, piasku, gleby i żwiru, które będą używane. Maszyna wiertnicza pogłębia otwór, dopóki nie osiągnie wodonośnej z odpowiednią wydajnością i jakością wody. Pompy płuczkowe usuwają zanieczyszczoną i brudną wodę ze studni, a także piasek.

W czasie wiercenia studni operator wiertnicy ocenia jakość i ilość wody w pokładzie, gdy wiertacz oceni iż ilośc wody jest zadowalająca, możemy rozpocząć budowę docelowej studni. W tym celu zostanie wprowadzona kolumna rur PVC i rur filtracyjnych wraz z pompą zatapialną. Żwir filtracyjny służy do wypełnienia obszaru między filtrami a obudową otworu.

Więcej na https://panstudniarz.pl/o-nas